Tarieven

Omdat klanten en juridische vragen verschillen, kennen wij verschillende wijzen van declareren. Op deze manier kan de tariefstructuur worden afgesproken die het beste bij u en uw vraag of behoefte past. Wij willen vooraf helder zijn over onze afspraken, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Daarbij hanteren wij naast het traditionele uurtarief ook andere tariefstructuren.

De uurtarieven van onze advocaten zijn afhankelijk van de ervaring en het specialisme. Vooraf wordt het uurtarief duidelijk met u gecommuniceerd. Over het uurtarief berekenen wij 6% kantoorkosten en BTW. Overbodig te zeggen dat wij met particuliere cliënten het uurtarief incl. BTW afspreken.

Voor sommige opdrachten is het mogelijk vooraf een vast bedrag af te spreken. U heeft dan vooraf duidelijkheid over de kosten. Een vast bedrag is bijvoorbeeld mogelijk bij het opstellen of beoordelen van standaardcontracten.

  • Echtscheiding

Bent u het samen eens over de echtscheiding, de alimentatie, het ouderschapsplan, de woning en de verdeling van uw bezittingen en schulden (de boedel)?

Dan kunnen wij uw echtscheiding snel en tegen lage kosten verzorgen.

  • Mediation

Aan ons kantoor zijn ervaren mediators verbonden. Bij mediation wordt in gezamenlijk overleg naar een oplossing gezocht. Dit kan bijvoorbeeld bij een echtscheiding. Ook bij mediation kan een vast bedrag worden afgesproken. Mediation bij echtscheiding kan al vanaf € 1.000,=* ex BTW (is € 1.210,= inclusief BTW) per persoon.

  • Second opinion

Bent u bezig met een echtscheiding, bij een mediator of een gezamenlijke advocaat.

Wilt u een second opinion? Een advocaat die op de achtergrond met u meekijkt?

Wij geven u waar nodig juridisch advies, bijvoorbeeld om de alimentatie na te rekenen of een voorgestelde verdeling te beoordelen of met u mee te kijken naar het ouderschapsplan.

Wij adviseren u graag en tegen lage kosten.

Eerste adviesgesprek € 195,–* exclusief BTW (is € 235,95 inclusief BTW).

*Er gelden voorwaarden.

Indien u verzekerd bent voor de kosten van rechtsbijstand, valt uw geschil mogelijk onder de dekking van de polis. Wij adviseren u dan altijd eerst uw verzekeraar te informeren over uw (rechts-)probleem. Uw verzekeraar kan u vervolgens informeren of uw geschil onder de dekking van de polis valt en zo ja, of wij u op basis van de polis mogen bijstaan. Bij acceptatie door de verzekeraar worden in beginsel alle kosten (tot het verzekerd bedrag) door de verzekeraar voldaan. Ook op dit punt leggen wij u graag in ons intakegesprek de verdere gang van zaken uit.

Lees meer hierover in onze blog: Vrije advocaatkeuze

Bij een abonnement betaalt u maandelijks een vast bedrag. Daarvoor kunt u dan binnen redelijke grenzen juridisch advies inwinnen. Daarbij kan bijvoorbeeld een (eenvoudige) overeenkomst op hoofdlijnen worden beoordeeld, strategisch-juridisch advies worden ingewonnen alsmede een kort en relatief eenvoudige brief worden opgesteld. In beginsel gaat het hier om mondeling (telefonisch) advies of kort advies per e-mail, zonder dat u hiervoor steeds apart een factuur ontvangt. In het geval een kwestie juridisch inhoudelijk lastiger te beoordelen is of bijvoorbeeld maatwerk vereist is, dan kunnen er aanvullende tariefafspraken worden gemaakt. Voor deze aanvullende werkzaamheden wordt dan een gereduceerd uurtarief in rekening gebracht.
Binnen het abonnement kan worden gekozen voor een bijeenkomst met de ondernemer van 2 uur eenmaal per kwartaal ter bespreking van lopende en/of te verwachten ontwikkelingen.
Een abonnement wordt in beginsel afgesloten voor minimaal 6 maanden en is daarna per maand opzegbaar.

Voor incasso van geldvorderingen hanteren wij een speciaal tarief. In de fase, voordat een procedure wordt opgestart, geldt een vast bedrag afhankelijk van de hoogte van de geldvordering. In het geval de debiteur niet betaalt en een procedure moet worden gestart, berekenen wij een vast percentage van het te incasseren bedrag. Dit percentage is gestaffeld: hoe hoger het geldbedrag, hoe lager het percentage. Uw incassokosten zijn dus grotendeels voorspelbaar.

In dit geval wordt er een succesfee afgesproken. Wanneer een vooraf afgesproken resultaat wordt behaald dan geldt een hogere beloning dan wanneer dit resultaat niet wordt behaald. Het is op grond van onze Gedragsregels overigens niet mogelijk om no cure no pay afspraken te maken, met uitzondering in geval van letselschadezaken.

Soms kan zich de situatie voordoen dat u net niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, maar wel verplicht wordt een advocaat in te schakelen, of dat de kosten en het belang van de zaak niet met elkaar in verhouding zijn. In die gevallen behoort het tot de mogelijkheden om afwijkende afspraken te maken over het door ons te hanteren uurtarief. Dergelijke afspraken worden enkel in goed onderling overleg, afhankelijk van de aard van de zaak en uw situatie gemaakt en altijd uitdrukkelijk aan u bevestigd.