Ondernemingsrecht & Contractenrecht

Wat moet u weten bij een bedrijfsovername? Wie leest de kleine lettertjes van een belangrijk contract voor u na? Bent u persoonlijk aansprakelijk wanneer u een klant niet leveren kunt, omdat uw toeleverancier failliet is gegaan? Het zijn vragen en situaties die onder het ondernemingsrecht vallen. Elke ondernemer – groot of klein – krijgt daar vroeg of laat mee te maken.

Ons advies: zorg dat u bent voorbereid. Stap dus niet pas op een advocaat af op het moment dat u juridische bijstand nodig hebt, maar ga veel eerder met ons aan tafel zitten. Voor elke juridische en praktische vraag over (internationaal) ondernemingsrecht bent u bij AssumDelft Advocaten aan het juiste adres.

Onze advocaat heeft zich in het bijzonder gericht op:

  • Vennootschapsrecht N.V. / B.V.
  • Verenigingen, stichtingen en personenvennootschappen
  • Procesrecht
  • Algemeen Verbintenissenrecht / Handelsrecht / Overeenkomsten
  • Privacy

Wij geven maatadvies, staan u met raad en daad in procedures en helpen u liever voorkomen dat het ooit tot juridische geschillen komt. Bijvoorbeeld door contracten of leveranciersvoorwaarden door te lichten en – indien nodig – aan te passen. U zou dit ‘juridische preventiemaatregelen’ kunnen noemen. Daarmee blijft u procedures voor. Zo kunt u zich blijven focussen op wat u het liefste doet: ondernemen!

.

Veel bedrijven maken gebruik van algemene voorwaarden. Daarvoor kan een bedrijf zelf algemene voorwaarden opstellen, maar er kunnen bijvoorbeeld ook branchevoorwaarden worden gebruikt. Om voordeel te hebben van de algemene voorwaarden, is het van groot belang dat ze ook op juiste wijze worden gebruikt, anders loopt u het risico dat u geen voordeel heeft van uw voorwaarden. Naast het opstellen van algemene voorwaarden die toegespitst zijn op uw eigen bedrijfsvoering, kunnen wij u ook adviseren over het juiste gebruik van de algemene voorwaarden.

Bij franchise sluit een ondernemer een contract met de eigenaar van een handelsnaam en ondernemingsconcept (de franchisegever), waarbij de ondernemer het recht krijgt om een zaak met die handelsnaam en dat ondernemingsconcept te exploiteren. Op deze manier kan de franchisenemer gebruik maken van de kennis van de franchisegever en kunnen er bijvoorbeeld voordelen zijn in verband met gezamenlijke inkoop. Ook gezamenlijke marketing kan een voordeel zijn. Naast de franchiseovereenkomst sluit een ondernemer vaak ook een huurovereenkomst voor het pand, waarin hij de onderneming wil uitoefenen. Het is van belang dat deze overeenkomsten nauw op elkaar aansluiten. Dit vraagt juridische bijstand.

Bij een distributieovereenkomst maakt een producent gebruik van tussenpersonen (distributeurs) om zijn producten of diensten te verspreiden of te promoten. De distributeur die ook vaak dealer wordt genoemd, handelt voor eigen rekening en risico. Bij een distributieovereenkomst zijn partijen over het algemeen vrij om de inhoud te bepalen. Toch zijn er wel regels uit de rechtspraak af te leiden, onder andere met betrekking tot de opzegging van een distributieovereenkomst. Wij zijn van deze regels op de hoogte en kunnen u ter zake adviseren.

Net zoals bij een distributieovereenkomst, is er bij een agentuurovereenkomst een producent (principaal) die door middel van tussenpersonen (handelsagenten), producten of diensten verspreidt of promoot. Een handelsagent sluit echter geen overeenkomsten voor zichzelf, maar bemiddelt namens de principaal bij de totstandkoming van overeenkomsten. Hij bindt dus niet zichzelf, maar zijn principaal. Hiervoor ontvangt de handelsagent een provisie van de principaal. De wet geeft regels over de rechten van een handelsagent, waaronder een goodwillvergoeding bij het einde van een agentuurovereenkomst. Wij kunnen u hierover nader informeren.

Een ander woord voor wanprestatie is een (toerekenbare) tekortkoming. Die is bijvoorbeeld aanwezig, wanneer iemand zijn verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer niet of minder wordt geleverd, dan was overeengekomen. Ook wanneer iets anders wordt geleverd dan was afgesproken,  kan er sprake zijn van een wanprestatie. Wanneer er sprake is van wanprestatie, zijn er een aantal mogelijkheden. Zo kan er nakoming gevorderd worden met schadevergoeding, vervangende schadevergoeding, het opschorten van eigen verplichtingen of het ontbinden van de overeenkomst.

Wanneer iemand wordt aangesproken op grond van wanprestatie, dan is het ook van belang dat er eerst een ingebrekestelling wordt verstuurd. Wanneer dat niet wordt gedaan,  bestaat het risico dat er rechten verspeeld worden. Ook dient men tijdig te klagen. Wanneer u meent dat u de dupe bent geworden van wanprestatie, is het derhalve raadzaam om een advocaat te raadplegen. Dat geldt ook wanneer u een dagvaarding krijgt, omdat u zelf wanprestatie zou hebben gepleegd. Daarbij geldt in zijn algemeenheid dat hoe eerder contact met een advocaat wordt opgenomen, hoe groter de kans is op een gunstige uitkomst.

Als consument wordt u in de wet beter beschermd dan bijvoorbeeld een bedrijf. Het is goed om te weten welke rechten u als consument toekomen. Zo heeft u  bijvoorbeeld een wettelijke bedenktermijn van drie dagen nadat u een woning hebt gekocht. Ook worden sommige algemene bepalingen in algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend voor consumenten beschouwd. Dergelijke specifieke regelingen ter bescherming van consumenten, staan verspreid in de wetgeving vermeld. Het is niet alleen voor een consument van belang om hiermee rekening te houden, maar ook voor ondernemers die zaken doen met consumenten. Graag informeren en adviseren wij u hierover nader.

In de wet zijn specifieke bepalingen opgenomen, die de onderlinge betrekkingen regelen tussen de verzekeraar enerzijds en de verzekeringnemer anderzijds. Wanneer u een verzekering sluit voor bijvoorbeeld beroepsaansprakelijkheid, dan is het uiteraard wel fijn als de verzekeraar in een voorkomend geval ook overgaat tot uitkering. Het is echter mogelijk dat een verzekeraar probeert onder die uitkering uit te komen, omdat zij bijvoorbeeld van mening is dat de verzekeringnemer bij het aangaan van de overeenkomst informatie heeft verzwegen. Wat zijn dan uw mogelijkheden als verzekeringnemer? Kan de verzekeringsmaatschappij toch gedwongen worden om uw claim in behandeling te nemen? U kunt contact met ons opnemen voor het antwoord op deze vragen.

Productaansprakelijkheid is een risicoaansprakelijkheid, die rust op de producent van een product. Risicoaansprakelijkheid houdt in dat de producent aansprakelijk is, ongeacht de vraag of er sprake is van schuld van of verwijt bij de producent. Enkel het feit dat hij producent is, maakt hem aansprakelijk. Bij productaansprakelijkheid gaat het om de schade, die door het product is veroorzaakt en niet om het product zelf. De aansprakelijkheid van de producent op grond van productaansprakelijkheid is niet uit te sluiten of te beperken. Daarom is het goed om u te laten voorlichten over uw aansprakelijkheden, wanneer u fabrikant bent van een eindproduct of onderdeel van het product, dan wel producent van een grondstof.