Incasso/beslag- en executierecht

Welke opties heeft u als een klant zijn facturen niet betaalt? Het incasseren van openstaande vorderingen bij debiteuren die in gebreke blijven, is voor veel ondernemers een regelmatig terugkerende belasting. Assum Delft Advocaten helpt u het meerwerk dat een incassoprocedure met zich meebrengt tot een minimum te beperken. Wij beschikken daartoe over een eigen incassoafdeling. Hier werken ervaren juridische adviseurs die efficiënt te werk gaan en de omloopsnelheid van uw dossier kort houden. Zo kunnen de kosten ook relatief laag blijven.

Mocht een debiteur in gebreke blijven met betaling dan is vaak de enige mogelijkheid die resteert het voeren van een gerechtelijke procedure teneinde een vonnis te verkrijgen dat, zo nodig, door een gerechtsdeurwaarder kan worden geëxecuteerd. De basis van het executierecht vormt artikel 3:296 van het Burgerlijk Wetboek, waarin de schuldeiser het recht wordt gegeven om in rechte nakoming van verbintenis te vorderen. Een schuldeiser kan zich – in beginsel – op alle goederen van de schuldenaar verhalen. In de voorfase kan dat middels conservatoir beslag, ook wel genoemd een bewarend beslag. Na het verkrijgen van een vonnis, kan dat in de vorm van executoriaal beslag.

Pand- en hypotheekhouders hebben het recht op parate executie overeenkomstig artikel 3:248 van het Burgerlijk wetboek, dat wil zeggen, er kan worden geëxecuteerd zonder dat de schuldeiser in het bezit is van een vonnis van de rechter. Het recht van pand en het recht van hypotheek zijn zogenaamde beperkte rechten, ook wel genoemd zekerheidsrechten. Deze rechten worden gevestigd als zekerheid voor de terugbetaling van bijvoorbeeld een geldsom. Is het beperkte recht op een registergoed gevestigd, dan is het een recht van hypotheek; is het recht op een ander goed gevestigd, zoals bijvoorbeeld op auto of geldvorderingen, dan hebben we het over een recht van pand.

De termen insolventie en faillissement worden vaak door elkaar gehaald. De term insolventie is inmiddels geworden tot een verzamelnaam van een aantal fases waarin een debiteur kan verkeren, zoals: faillissement, de surseance van betaling (ook wel genoemd; uitstel van betaling), en – in geval van een natuurlijk persoon – de wettelijke schuldsanering (WSNP). Wanneer de schuldenaar is opgehouden met betalen, dan kan, hetzij op eigen aangifte, hetzij op verzoek van een of meer zijner schuldeisers, het faillissement worden aangevraagd. Door de Rechtbank wordt er dan een curator aangesteld die tot taak heeft het beheer en de vereffening van het vermogen. Faillissement is, met andere woorden, een collectieve verhaalsprocedure.