Klachtenregeling

Ontevreden over onze dienstverlening?

Ons kantoor zal er uiteraard alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Deze brochure geeft uitleg wat u dan kunt doen.

Onze interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de hoogte van de declaratie, dan kunt u binnen drie maanden na het moment waarop u kennisnam (bijv. declaratiedatum) of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven, uw klacht voorleggen aan uw eigen advocaat. Na twaalf maanden vervalt uw reclamatierecht inzake declaraties, met inachtneming van de regels van de Geschillencommissie.

In geval dat niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u een klachtbrief sturen naar de heer mr. W. Brouwer, klachtenfunctionaris. Het adres is: Storkstraat 22, (3833 LB) AJ Leusden. U zult op enig moment worden uitgenodigd voor een gesprek met hem, waarbij ook de betrokken advocaat wordt gehoord.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen en wel binnen vier weken na binnenkomst van de klacht.

Geschillencommissie Advocatuur

Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur is een onafhankelijke instantie, waarbij ons kantoor zich vrijwillig heeft aangesloten. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd of u niet eens bent met uitkomst van het overleg met de klachtenfunctionaris.

Bij de Geschillencommissie Advocatuur kunt u uw klacht indienen tot uiterlijk twaalf maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor. Het adres is: Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

U kunt uw klacht ook online indienen via de website: www.geschillencommissie.nl De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens haar eigen reglement, over tarieven en kostenveroordeling leest u hier meer.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over:

  • klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat;
  • de hoogte van de declaratie op elk rechtsgebied;
  • schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,-. U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot € 10.000,- en u uitdrukkelijk afstand doet van het meerdere.

Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.