Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende en vervolgopdrachten van opdrachtgevers aan AssumDelft Advocaten N.V.

1. AssumDelft Advocaten is de handelsnaam van de naamloze vennootschap AssumDelft Advocaten N.V. De aandelen van de naamloze vennootschap AssumDelft Advocaten N.V. worden gehouden door AssumDelft Advocaten Holding B.V. (KvK-nummer: 32153412). Een lijst van de aandeelhouders van AssumDelft Advocaten Holding B.V wordt op verzoek toegezonden.

2. Alle opdrachten worden, met volledige terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door c.q. namens AssumDelft Advocaten N.V.

3. De kosten van de uitvoering van de opdracht door AssumDelft Advocaten N.V. omvatten het honorarium en de verschotten.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de opdracht geldend uurtarief (exclusief BTW). Ingeval meerdere advocaten aan uw zaak werken, hanteert iedere advocaat zijn/haar eigen uurtarief. De bestede tijd die de advocaat voor de opdrachtgever werkt, wordt nauwkeurig – in tijdseenheden van 6 minuten – bijgehouden. Op de declaratiespecificatie is de tijdsbesteding duidelijk te herleiden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is AssumDelft Advocaten N.V. bevoegd om ook tijdens de opdracht het tarief te wijzigen.

5. De belaste en onbelaste verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door AssumDelft Advocaten N.V. ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald. Het betreft onder meer kosten zoals griffierecht, deurwaarderskosten, procureurskosten, reiskosten, kosten van uittreksels, vertalingen en deskundigen. Voorts bestaan de verschotten uit de kantoorkosten die forfaitair worden berekend op 6% van het honorarium.

6. De verschuldigde honoraria, verschotten en andere door te belasten kosten worden door tussentijdse en einddeclaraties in rekening gebracht. De declaratie bestaat uit: (a) het honorariumbedrag dat berekend wordt door het aantal uren x de uurtarieven die daarvoor gelden, (b) 6% opslag kantoorkosten, (c) de belaste en onbelaste verschotten die wij voor u aan derden betaald hebben en (d) de BTW. AssumDelft Advocaten N.V. kan van de opdrachtgever een voorschotbetaling verlangen, alvorens de opgedragen werkzaamheden te starten. Betaalde voorschotten worden verrekend met de einddeclaratie. Ingeval van nagekomen werkzaamheden en/of nog niet gefactureerde verschotten worden deze aan de opdrachtgever doorbelast ná de eindfactuur.

7. De betalingstermijn bedraagt veertien dagen na dagtekening van de factuur. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand vanaf de vervaldatum van de afzonderlijke facturen tot de dag der algehele voldoening. Indien na eerste aanmaning geen volledige betaling volgt, brengt AssumDelft Advocaten N.V. tevens buitengerechtelijke incassokosten in rekening: voor opdrachtgever consument op grond van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW en voor opdrachtgever zakelijke relatie (althans geen consument) ten bedrage van 15% van de hoofdsom vermeerderd met reeds vervallen rente, zulks met een minimum van € 100,-. Voorschotdeclaraties dienen onverwijld te worden voldaan.

8. Indien opdrachtgever een aan hem verzonden declaratie niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is hij automatisch in gebreke, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. AssumDelft Advocaten N.V. is dan – nadat die opdrachtgever daarvan op de hoogte heeft gesteld – gerechtigd onmiddellijk al haar werkzaamheden ten behoeve van betrokken opdrachtgever op te schorten totdat het bedrag der declaratie is voldaan of te staken, zonder dat zij daardoor op enigerwijze jegens opdrachtgever schadeplichtig is.

9. Indien de opdracht aan AssumDelft Advocaten N.V. wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

10. De keuze van de door de AssumDelft Advocaten N.V. in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. AssumDelft Advocaten N.V. is daarbij bevoegd door die derden gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

11. Iedere aansprakelijkheid van AssumDelft Advocaten N.V. voor onverhoopte tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derde is uitgesloten.

12. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden (bijvoorbeeld adviezen, aktes) geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart AssumDelft Advocaten N.V. tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

13. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door de AssumDelft Advocaten N.V. voor hem verrichte werkzaamheden (bijvoorbeeld adviezen, aktes) aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens AssumDelft Advocaten N.V. gehouden die derde erop te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

14. Iedere aansprakelijkheid van AssumDelft Advocaten N.V. dan wel van haar bestuurders is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Ingeval de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de (gecumuleerde) aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door cliënt aan AssumDelft Advocaten N.V. is betaald, tenzij opzet of bewuste roekeloosheid van een met de leiding belaste natuurlijke- en/of rechtspersoon binnen AssumDelft Advocaten N.V. Iedere aanspraak jegens werknemers, personen waarmee AssumDelft Advocaten N.V. een samenwerkingsverband heeft gesloten of bestuurders van praktijkvennootschappen, waarin bepaalde vennoten hun werkzaamheden verrichten is uitgesloten. Iedere aanspraak jegens AssumDelft Advocaten N.V. vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop degene wiens aanspraak betreft bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

15. AssumDelft Advocaten N.V. maakt gebruik van een virusscanner bij digitale communicatie. U wordt echter ook aanbevolen e-mailberichten op virussen te controleren. AssumDelft Advocaten N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies van gegevens welke veroorzaakt kunnen zijn door computervirussen.

16. Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht desgewenst aan de opdrachtgever worden verstrekt. Voorts worden de dossiers gedurende zeven jaar bewaard. Verzoek tot afgifte van stukken uit een gearchiveerd dossier aan cliënte wordt in rekening gebracht.

17. Op de rechtsverhouding tussen AssumDelft Advocaten N.V en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Op deze overeenkomst is van toepassing de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur, waarbij AssumDelft Advocaten N.V. is aangesloten. Voor zover geschillen niet vallen onder voornoemde regeling of indien beide partijen afzien van voornoemde Geschillenregeling Advocatuur, worden geschillen uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

18. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van AssumDelft Advocaten Holding B.V., haar vennoten en de bestuurders en de voor AssumDelft Advocaten Holding B.V. werkzame personen. Niet alleen zij maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen, evenals vroegere vennoten en medewerkers van de rechtsvoorganger van de naamloze vennootschap AssumDelft Advocaten, alsmede van AssumDelft Advocaten N.V, en hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden, nadat zij het kantoor van voorheen de rechtsvoorganger van de naamloze vennootschap AssumDelft Advocaten of van AssumDelft Advocaten N.V. hebben verlaten.

19. Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden. AssumDelft Advocaten N.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen, welke wijzigingen onmiddellijk ingaan.

AssumDelft Advocaten N.V. is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Markel Insurance Societas Europaea (Weena 505, 3013 AL Rotterdam). Deze verzekering dekt binnen de Europese Unie een schade van € 2.500.000 per aanspraak met een maximum van € 5.000.000 per verzekeringsjaar.