Vastgoed & Bouwrecht

Vastgoedrecht is een verzamelnaam voor het recht dat te maken heeft met alles op het gebied van onroerend goed, niet alleen op woonhuizen of bedrijfspanden, maar ook op gronden.

Waarin AssumDelft Advocaten u kan bijstaan op het gebied van vastgoedrecht? In kwesties over het recht van overpad of gebreken in uw zojuist gekochte woning tot twisten over bomenkap, geluidshinder als gevolg van een nieuwe rondweg bij uw woning of het beëindigen van huurovereenkomsten. Vastgoedrecht is de overkoepelende term voor alles dat op onroerend goed betrekking heeft: niet alleen op woonhuizen of bedrijfspanden, maar ook op gronden.

AssumDelft Advocaten levert u specifieke expertise op het brede juridische terrein van onroerende zaken. Onze advocaat voorziet u graag van praktisch advies en bepleiten waar nodig uw zaak bij rechtbank of Raad van Arbitrage.

 

Het huurrecht is een onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met alle soorten huurovereenkomsten. Om goede huurafspraken te maken, is het van belang om te bepalen wat er wordt verhuurd. Gaat het om kantoorruimte of woonruimte? Gaat het om een winkel of een braakliggend terrein? Hiervoor gelden verschillende wettelijke regels die onder andere van belang kunnen zijn voor het bepalen van de huurprijs, het gebruik en de opzeggingsmogelijkheden.

Een goed opgestelde huurovereenkomst voorkomt latere problemen. AssumDelft Advocaten heeft zich gespecialiseerd in de wetgeving die bij dergelijke zaken komt kijken en is u graag van dienst.

Het bouwrecht omvat alle regels met betrekking tot het regelen en waarborgen van bouwprocessen. Het doel van het bouwrecht is het bieden van duidelijke kaders voor bouwbedrijven en opdrachtgevers.

Een aannemer maakt bij het opstellen van een overeenkomst van aanneming vaak gebruik van standaardvoorwaarden. Ook een architect doet dat vaak bij een overeenkomst van opdracht. Daarnaast kunnen er tussen partijen onderling specifieke afspraken worden gemaakt. Ondanks deze afspraken, kunnen er uiteindelijk toch geschillen ontstaan.

AssumDelft Advocaten staat zowel aannemers, architecten en projectontwikkelaars bij, maar ook hun opdrachtgevers bij geschillen over bijvoorbeeld de oplevering van het werk, bouwgebreken, meer/minder werk. Zo nodig wordt daarbij geprocedeerd bij de Rechtbank of de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA).

Bij de koop/verkoop van onroerend goed (zowel woningen als bedrijfspanden) kan er sprake zijn van verborgen gebreken ten gevolge waarvan het gebruiksgenot ernstig te wensen overlaat of u voor grote uitgaven komt te staan om de gebreken te herstellen.

Wie is aansprakelijk? Kunt u als koper de schade verhalen? Is er schending van een onderzoeks– of mededelingsplicht. Welke rol heeft de makelaar daarbij gespeeld? Kan de overeenkomst ook ontbonden worden en bestaan er schadevergoedingsverplichtingen? Wij geven u graag antwoord op deze vragen.

Projectontwikkeling is een proces waarbij grond, investeerders en gebruikers bijeen gebracht worden om hun bouwwerk te realiseren. Dit kan nieuwbouw zijn maar ook herontwikkeling. Het spreekt vanzelf dat hierbij goede afspraken essentieel zijn. Dat geldt ook voor publiek-private samenwerkingsvormen. Daarnaast is het ook van belang om over de juiste vergunningen te beschikken om een bouwwerk ook daadwerkelijk te kunnen realiseren en uiteindelijk in gebruik te kunnen geven aan de huurder/koper. De hele omgeving speelt daarbij een rol. Denkt u daarbij ook aan de milieuaspecten zoals bodem, water, lucht, geluid, flora en fauna.

Nederland is dichtbevolkt. Een geschil met uw buren over licht-, lucht- of geluidshinder kan dan ook snel geboren zijn. Wat zijn dan uw rechten en plichten? En hoe zit het met de erfgrens wanneer bijvoorbeeld uw buren van mening zijn dat een deel van uw schuur op hun grond is gebouwd, terwijl die schuur er al jarenlang staat? Bent u mogelijk door verjaring eigenaar geworden?

Voor al deze vragen, maar ook voor vragen met betrekking tot een recht van overpad of andere erfdienstbaarheden of andere burenkwesties, kunt u bij ons terecht.

Toegankelijk
Wij zijn er voor u
Toegewijd