Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is een breed en complex rechtsgebied. Feitelijk alles wat speelt rondom betaald werk valt hieronder: het contract, disfunctioneren, ontslag, ziekte, de beëindigingsovereenkomst, Arboregels, bedrijfsongevallen, cao’s, arbeidsvoorwaarden, een personeelshandboek, een reorganisatie, medezeggenschap etc.

Werkgever en werknemer zijn aan veel wettelijke regels gebonden. Vrijwel steeds is er nieuwe wetgeving (op komst). Onze specialisten loodsen u tactisch en bekwaam langs de valkuilen en obstakels binnen het arbeidsrecht.

U heeft een goede advocaat nodig voor advies, maar ook als een arbeidsgeschil uiteindelijk voor de rechter komt. Het is niet altijd een voordeel de zaak aan de rechter voor te leggen: je hebt de oplossing niet meer in eigen hand. Soms heb je geen keus en moet je er met gestrekt been in.

De blik van AssumDelft Advocaten is gericht op een win-win situatie, in situaties waarbij voor u veel op het spel staat. Met een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat van AssumDelft Advocaten vergroot u uw kansen op het beste resultaat!

Welke arbeidsvoorwaarden zijn in uw geval van toepassing? AssumDelft Advocaten begeleidt u bij het onderzoeken en vaststellen van die arbeidsvoorwaarden. Daarbij kijken we naar zowel de individuele als de collectieve voorwaarden. Ook bij vraagstukken  rondom de handhaving van arbeidsvoorwaarden kunt u bij ons terecht.

Een deugdelijke arbeidsovereenkomst legt de basis voor een goede samenwerking. Wij begeleiden u bij de onderhandelingen over de inhoud ervan en bij het opstellen van de contracten zelf. Voor werknemers toetsen we de inhoud en wijzen we op eventuele valkuilen.

Een onderneming kent vaak reels die gelden voor het gehele personeelsbestand, zonder dat ze in de individuele arbeidsovereenkomsten te zijn vastgelegd. Denk aan veiligheidsvoorschriften, reiskostenregelingen of alcohol- en drugsbeleid. Regelingen hierover worden vaak vastgelegd in een handboek of personeelsgids. AssumDelft Advocaten helpt u bij het opstellen van dergelijke regels en de implementatie ervan.

Uw werknemers worden graag gelijk behandeld. Dat ligt voor de hand. Echter, soms kunnen in uw onderneming door omstandigheden verschillende arbeidsvoorwaarden van toepassing worden. Wij helpen u de plooien glad te strijken.

U ziet uw werknemer niet graag vertrekken naar de concurrent. Narigheid hieromtrent kunt u voorkomen door in uw arbeidsovereenkomsten concurrentie- en relatiebedingen op te nemen. AssumDelft helpt u deze bedingen te formuleren (inclusief het zwaarwegende bedrijfsbelang) en adviseert u in het geval van een (dreigende) overtreding.

Een werkgever kan zijn werknemer niet altijd houden aan een concurrentiebeding. Immers, er is altijd een grijs gebied. Wij adviseren werknemers over hun positie als zij in dienst willen treden bij een concurrerende onderneming.

Soms kan een arbeidsrelatie niet blijven bestaan en volgt ontslag. Vanwege bedrijfseconomische redenen, ondermaats functioneren, langdurige ziekte of door een incident waardoor niets rest dan ontslag op staande voet. Hoe handelt u als werkgever in een dergelijke situatie? En wat kunt u als werknemer doen? Welke vergoeding hoort daarbij? Welke kosten komen in mindering op de transitievergoeding? AssumDelft Advocaten staat u bij.

Zowel aan de zijde van de directeur als die van de onderneming kan AssumDelft Advocaten juridische bijstand verlenen.

Due dilligence-onderzoek, ofwel boekenonderzoek rondom bijvoorbeeld een bedrijfsovername, kan AssumDelft Advocaten uitvoeren op juridisch gebied.

Door de parate kennis van onze arbeidsrechtadvocaten kunnen wij u op een adequate en duidelijke wijze begeleiden bij het laten afvloeien van werknemers. We helpen u bij het toepassen van het afspiegelingsbeginsel en het opstellen van een sociaal plan. Hierbij kunnen we ook namens u overleg voeren met ondernemingsraden en vakbonden.

Arbeidsongeschiktheid roept bij zowel werknemer als werkgever veel vragen op. AssumDelft Advocaten adviseert beide partijen over hun juridische positie bij arbeidsongeschiktheid, variërend van de complexe regelgeving over het plan van aanpak tot en met de uiteindelijke re-integratie.

Een ernstig ongeval op het werk is zeer ingrijpend. Dat geldt ook voor mensen die ernstig ziek worden nadat hun arbeidsovereenkomst al lang is beëindigd. Denk bijvoorbeeld aan bouwvakkers die met gevaarlijke stoffen zoals asbest hebben gewerkt. Mogelijk is de werkgever in zo’n geval aansprakelijk. Wij staan werknemers- en werkgevers op een betrokken manier bij, en adviseren over de te nemen stappen.

AssumDelft Advocaten onderzoekt voor u of er een CAO voor uw onderneming van toepassing is. En wat zijn in zo’n geval de consequenties? Wij adviseren u over de gevolgen van een CAO en brengen in kaart welke rechten uw werknemers eraan kunnen ontlenen.

AssumDelft Advocaten geeft advies en begeleiding rondom ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordiging.