uw vereniging / stichting / personenvennootschap

Samenwerken kan in vele vormen. Dit kan bijvoorbeeld in een vereniging. Een vereniging wordt vaak opgericht, wanneer mensen samen een bepaald doel willen bereiken (samen sporten), of zich willen verenigen (bijvoorbeeld als huurders ten opzichte van de verhuurder). Over het algemeen zal worden gekozen voor een oprichtingsakte van de notaris. Daarnaast is het verstandig om een huishoudelijk reglement te hebben, waarin praktische zaken zijn geregeld over bijvoorbeeld het lidmaatschap.

Over het algemeen zal een vereniging op vrijwillige basis worden opgericht. Dit is anders bij een vereniging van eigenaars (VvE). Alle appartementseigenaren in Nederland zijn verplicht lid van een vereniging van eigenaars. Die behartigt de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren.

Anders dan een vereniging, kent een stichting geen leden. Een stichting wordt vaak opgericht om een bepaald maatschappelijk, sociaal of ideëel doel te realiseren. Een stichting wordt opgericht door middel van een notariële akte.

Een eenvoudig te realiseren vorm van samenwerking is het oprichten van een vennootschap onder firma (V.O.F.). Anders dan bijvoorbeeld een B.V., hoeft een V.O.F. niet te worden opgericht door middel van een notariële akte. De vennoten bepalen zelf bij de oprichting wat zij inbrengen en hoe zij de winst gaan verdelen. Er is derhalve een grote mate van contractsvrijheid. Een advocaat is bij uitstek geschikt voor het opstellen van een dergelijk contract.

Wanneer u vennoot bent in een V.O.F., dient u zich te realiseren dat u ook persoonlijk aansprakelijk bent voor schulden van de V.O.F., ook als een andere vennoot deze schulden (namens de V.O.F.) heeft gemaakt of wanneer de schulden zijn ontstaan voordat u bent aangesteld als vennoot. Wees hierop bedacht. Indien u wenst toe te treden tot een V.O.F., dient u deze risico’s op aansprakelijkheid te beperken en wij kunnen u  nader informeren over de wijze waarop dit gerealiseerd kan worden.

Een maatschap lijkt op een V.O.F. Een V.O.F. wordt veelal gekenmerkt door de uitoefening van een bedrijf, terwijl een maatschap betrekking heeft op de uitoefening van een beroep (bijvoorbeeld advocaat). Bij de maatschap zijn de maten ieder voor een gelijk deel aansprakelijk. Voor het overige zijn de kenmerken van een maatschap vergelijkbaar met de kenmerken van een V.O.F. Ook in dit geval is het van belang om een maatschapscontract op te stellen, waarin afspraken worden gemaakt over de winstverdeling, taken en/of verdeling van de bevoegdheden.

Een commanditaire vennootschap is een vennootschap onder firma, waarbij er sprake is van een stille vennoot, ook wel commanditaire vennoot genoemd. Een stille vennoot is een geldschieter. Een stille vennoot is anders dan een normale vennoot slechts aansprakelijk voor het bedrag dat hij heeft ingebracht. Wel is van belang dat een stille vennoot geen beheersdaden mag verrichten. Beheersdaden zijn de werkzaamheden die behoren bij de dagelijkse gang van zaken. Indien een stille vennoot toch beheersdaden verricht, wordt hij alsnog persoonlijk aansprakelijk voor het geheel. Bij een C.V. is het dus van belang om de taakverdeling goed in de gaten te houden.

Een eenmanszaak moet worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bij een eenmanszaak bent u aansprakelijk voor alle handelingen die zijn verricht in het kader van de uitoefening van uw eenmanszaak. Er is geen enkel onderscheid tussen het privé- en het bedrijfsvermogen. Dit betekent dat schuldeisers van het bedrijf ook aanspraak kunnen maken op privébezit. De keuze voor een eenmanszaak of bijvoorbeeld een B.V., wordt veelal gemaakt op basis van aansprakelijkheidsaspecten, maar ook op basis van fiscale en financiële aspecten.