uw N.V. / B.V.

Sinds 1 oktober 2012 is het eenvoudiger om een B.V. of een N.V. op te richten. Het vereiste minimumkapitaal van € 18.000,– dat voorheen gold, is niet meer vereist. Men kan zelfs een vennootschap oprichten met een kapitaal van € 0,01.
Er zijn verschillen tussen N.V.’s en B.V.’s. Een N.V. is “naamloos” omdat er bij de N.V. geen verplichting bestaat tot het houden van een register van aandeelhouders, zoals dat wel bij een B.V. het geval is. De aandelen zijn bij een N.V. in beginsel vrij overdraagbaar in tegenstelling tot de aandelen bij een B.V. Wij adviseren u graag nader wat in uw geval passend is: een N.V., B.V. of misschien toch een vereniging, stichting of personenvennootschap.

Een aandeel geeft een aandeelhouder het recht een stem uit te brengen voor ieder aandeel dat hij bezit (met uitzondering van stemrechtloze aandelen). Ook geeft een aandeel recht op een aandeel in de winst. In beginsel geldt daarbij dat ieder aandeel gelijk gerechtigd is. In de statuten kan er een andere regeling worden vastgesteld. Ook kunnen stemrechtloze aandelen worden uitgegeven. Dergelijke aandelen komt geen stemrecht toe in de algemene vergadering van aandeelhouders. Diversiteit is dus mogelijk en wij adviseren u ter zake graag nader.

Naast stemrechtloze aandelen bestaat er ook de mogelijkheid om aan bepaalde aandelen meer rechten toe te kennen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij preferente aandelen. Een preferent aandeel geeft bij voorrang recht op beschikbare winst. Pas wanneer de houders van preferente aandelen hun aandeel in de winst hebben ontvangen, wordt de resterende winst onder de overige aandeelhouders verdeeld.

Een prioriteitsaandeel heeft vaak speciale bevoegdheden, bijvoorbeeld het recht om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van een bestuurder of commissaris. Prioriteitsaandelen kunnen derhalve worden gebruikt om de macht in de vennootschap te leggen bij een selecte groep personen.

Mogelijk heeft u weleens gehoord van een Stichting Administratiekantoor. Het gaat hier over het algemeen om de certificering van aandelen. De aandelen zijn dan in handen van een andere rechtspersoon (de Stichting Administratiekantoor). De Stichting Administratiekantoor heeft dan als aandeelhouder de stemrechten. De Stichting Administratiekantoor zal vaak haar aanspraak op uitbetaling van de winst (dividend), weer overdragen aan derden. Dit wordt dan een certificaat genoemd. De verhouding tussen de Stichting Administratiekantoor en de certificaathouders wordt vaak geregeld in zogenoemde administratievoorwaarden. Graag adviseren wij u nader of het in uw geval zinvol is om een Stichting Administratiekantoor op te richten

Het is niet noodzakelijk om een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen. Het is vaak wel verstandig. In een aandeelhoudersovereenkomst leggen aandeelhouders afspraken vast met betrekking tot hun aandeelhouderschap en hun samenwerking in de vennootschap. In een aandeelhoudersovereenkomst kunnen verschillende onderwerpen worden geregeld, zoals de waardebepaling van de aandelen in de toekomst, concurrentiebedingen (mag een aandeelhouder concurrerende activiteiten ontplooien?), de verkoop van aandelen, geschillen, dividendbeleid.

Een aandeelhoudersovereenkomst kan bijvoorbeeld uitkomst bieden voor geschillen tussen twee aandeelhouders die 50% van de aandelen bezitten. In een aandeelhoudersovereenkomst kan worden vastgelegd hoe te handelen, wanneer de samenwerking tussen deze twee aandeelhouders toch niet is, zoals zij vooraf hadden beoogd. Met een aandeelhoudersovereenkomst kunnen dus conflicten in de toekomst worden voorkomen.

Een managementovereenkomst wordt gebruikt, wanneer een persoonlijke vennootschap van de bestuurder  (management B.V.) een overeenkomst van opdracht aangaat met de vennootschap. De management B.V. stelt vervolgens haar bestuurder ter beschikking aan de vennootschap. In dit geval is er dus geen sprake van een arbeidsovereenkomst (van een privé persoon) met de vennootschap. Vanwege de vele wettelijke bepalingen (ter bescherming van de werknemer) met betrekking tot een arbeidsovereenkomst, is het van belang dat er niet feitelijk een arbeidsovereenkomst tot stand komt. Het is derhalve zaak om de managementovereenkomst zorgvuldig op te stellen. In de managementovereenkomst moet naar voren komen dat de opdrachtnemer zelfstandig is en er geen sprake is van een gezagsverhouding. Een managementovereenkomst is dan ook maatwerk en wij helpen u graag bij het opstellen.

Door veranderingen in de markt of door andere omstandigheden, kan een ondernemer voor de keuze komen te staan om te gaan samenwerken met een andere onderneming of de activiteiten over te dragen aan een ander.

Bij een fusie gaan twee of meer rechtspersonen samen (of met een nieuwe vennootschap) verder. Daarbij is van belang dat u alleen kunt fuseren met bedrijven die dezelfde rechtsvorm hebben. Een B.V. mag dus fuseren met een andere B.V., maar bijvoorbeeld niet met een vereniging.

Fusies en overnames worden vaak gebruikt als synoniem. Bij een fusie vormen twee bedrijven samen een nieuw bedrijf. Bij een overname ligt dat net wat anders. Het kan gaan om een aandelenoverdracht. De koper neemt dan alle aandelen over en wordt de nieuwe eigenaar van de B.V. Bij een overname kan het echter ook gaan om het overnemen van bepaalde activa, zoals handelsvoorraad of contracten. De verkopende vennootschap blijft in dat geval gewoon bestaan, maar veelal in afgeslankte vorm.

Bij een splitsing gaat het vermogen van een rechtspersoon over op een andere rechtspersoon. Splitsing is een complexe rechtsfiguur, waarvoor de wet regels geeft. Wij kunnen u hierover nader adviseren.

Het uitgangspunt is dat een bestuurder van een vennootschap niet aansprakelijk is voor schulden van de vennootschap. Ondernemen is risico nemen. Een bestuurder komt derhalve grote beleidsvrijheid toe. Dit is anders wanneer hij als bestuurder namens de vennootschap verplichtingen aangaat, waarvan hij weet of kon weten dat de vennootschap die niet zal kunnen nakomen. In dat geval bestaat er wel het risico op bestuurdersaansprakelijkheid. Ook ingeval van faillissement loopt een bestuurder het risico op bestuurdersaansprakelijkheid. Er moet dan wel sprake zijn van onbehoorlijk bestuur. Daarvan wordt vermoed sprake te zijn, wanneer de boekhouding en administratie onbehoorlijk zijn en wanneer de jaarstukken niet tijdig zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Het hangt zeer sterk van de feiten af of geoordeeld kan worden dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. Wij helpen u graag om de risico’s ter zake in te schatten.