Gezondheidsrecht

Wist u dat u met uw huisarts (of een andere hulpverlener) een geneeskundige behandelingsovereenkomst sluit? Wellicht niet. In de juridische relatie tussen een patiënt en een hulpverlener kan veel mis gaan, maar ook tussen een patiënt en zijn zorgverzekeraar. Bij AssumDelft Advocaten kunt u terecht voor klachten, tuchtzaken en andere procedures in de gezondheidszorg.

Tevens behartigen wij de belangen van zorginstellingen en hulpverleners in geschillen met zorgverzekeraars en geschillen tussen zorginstellingen en hulpverleners. AssumDelft Advocaten heeft kennis van en affiniteit met de wereld van de zorg.

Onze advocaat:
Mr. Marcel F.H. van Delft

In vrijwel alle branches zijn specifieke governance-codes geformuleerd. Ook in de zorg. Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Governancecode Zorg van kracht. Van zorgorganisaties wordt ook op dat punt veel gevraagd. Het louter publiceren van jaarverslagen en accountantsverklaringen volstaat al jaren niet meer. De concrete toepassing van good governance vraagt om een vertaling in statuten, reglementen en procedures, maar ook in competenties en gedrag, bestuur en toezicht.

AssumDelft Advocaten begeleidt u zondermeer “good” bij de (verdere) professionalisering van uw governance.

Medezeggenschap van cliënten in de zorg is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

De cliëntenraad in een zorginstelling behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten. In de cliëntenraad zitten cliënten, maar ook familieleden van cliënten. Het bestuur van een zorginstelling moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

AssumDelft Advocaten weten het juridische naadje van de Wmcz-kous. Vraagt u gerust naar een advies op maat.

Krijgt u zorg, bijvoorbeeld in een ziekenhuis? Dan heeft u recht op duidelijke informatie en inzage in uw medisch dossier. U mag een behandeling of een bepaald medicijn weigeren en u heeft ook recht op een second opinion.

Uw rechten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsoverenkomst (WGBO). Deze wet gaat in de toekomst veranderen.

De advocaten van AssumDelft volgen de ontwikkelingen en informeren u graag over de toekomstige wetgeving.

Zorgverleners moeten zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens. Dit is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Is uw organisatie privacy-proof en bestand tegen een datalek; zoals de wet dat voorschrijft?

Met de hulp van AssumDelft Advocaten lukt dat.

Ontwikkelingen in de zorg zijn vaak te complex om alleen op te lossen. Veel vraagstukken zijn organisatie-overschrijdend, zoals veranderingen in de langdurige zorg,  de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), het regionale zorgaanbod, de decentralisatie Jeugdzorg, etc. etc.  Zorgorganisaties-/instellingen werken vaak van uit de (juiste) gedachte dat het vormen van succesvolle samenwerkingsverbanden cruciaal is voor het oplossen van deze vraagstukken.

AssumDelft Advocaten begeleidt organisaties om vorm te geven aan hun samenwerking.

(…) En voor nog veel meer, zorg-gerelateerde, juridische vraagstukken, kunt u bij AssumDelft Advocaten terecht.

De zorg kenmerkt zich door tal van kwesties, waarmee zorginstellingen en professionals uit alle sectoren in de praktijk mee te maken (kunnen) krijgen en die hierboven nog niet genoemd zijn, zoals bijvoorbeeld:

  • CAO’s, vastgoedbeheer, contracten en geschillen met zorgverzekeraars / gemeenten, medische aansprakelijkheid, het aangaan en opzeggen van zorgovereenkomsten, zelfstandige behandelcentra, maatschapsovereenkomsten en geschillen die daaruit voorkomen, etc. etc.

Wij ontzorgen u juridisch graag en goed.