Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarde(n): vervolg

Geplaatst op 11/01/2019 door in Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht, Sector Handel & Retail | Geen reacties.

Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarde(n): vervolg

 

De situatie is voor veel werkgevers herkenbaar: werknemer is ziek en werkgever haalt de leaseauto op, blokkeert de tankpas en de telefoon.

In de arbeidsovereenkomst was over deze verstrekkingen niets geregeld, wel in de cao: Ten aanzien van door de werkgever aan werknemer in bruikleen gegeven zaken zoals …, is werknemer verplicht deze … terug te geven wanneer hij deze voor zijn dienst niet meer nodig heeft dan wel wanneer hij door of vanwege de werkgever om teruggave wordt verzocht.

Aldus vraagt werkgever de goederen terug. Werknemer maakt bezwaar en wendt zich tot de Voorzieningenrechter Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2018:3624)

Deze stelt werknemer in het gelijk en bouwt zijn beslissing fraai op.

Werknemer mocht er gezien het bestendig langdurig gebruik vanuit gaan dat het gebruik van deze zaken een arbeidsvoorwaarde was (geworden). Hij hoefde er geen rekening mee te houden dat hij de zaken op eerste verzoek aan werkgever zou moeten teruggeven. Dat zou hooguit anders zijn wanneer aan dat gebruik in de arbeidsovereenkomst voorwaarden waren verbonden, bijvoorbeeld wanneer in geval van ziekte teruggave van de auto aan de orde is, dan wel dat daarin was geregeld dat sprake was van bruikleen in de zin van de CAO (zie hierboven).

Eenzijdig wijzigen?

De vraag is dan aan de orde of werkgever deze arbeidsvoorwaarde eenzijdig kan wijzigen.

In beginsel is dat niet het geval, aangezien in de arbeidsovereenkomst niet het eenzijdig wijzigingsbeding van 7:613 BW is overeengekomen.

Goed werknemerschap?

Dan komt de afweging uit artikel 7:611 BW aan bod. Kan van werknemer uit hoofde van goed werknemerschap afgifte worden verlangd (zie ook van der Lely/Taxi Hofman en Stoof/Mammoet)

Die vraag wordt langs drie stappen beantwoord:

  1. Is sprake van gewijzigde omstandigheden die noodzaken tot wijziging;
  2. Is het voorstel tot wijziging in het licht van die omstandigheden redelijk;
  3. Kan aanvaarding van het voorstel in redelijkheid van werknemer worden gevraagd.

De door werkgever aangedragen omstandigheden waren niet zwaar, niet ernstig genoeg: werkgever had weliswaar een bedrijf overgenomen, maar daarin was onvoldoende noodzaak gelegen, er was (naar het zich liet aanzien) geen sprake van duurzame arbeidsongeschiktheid van werknemer en werknemer had ook het privé-gebruik van de auto.

Alles tegen elkaar afwegend kan van deze werknemer niet worden verlangd dat hij op grond van goed werknemerschap uit hoofde van 7:611 BW (welke norm in beeld komt bij afwezigheid van het eenzijdig wijzigingsbeding uit 7:613 BW en waarvoor minder strenge eisen gelden) meewerkt aan aanpassing van de arbeidsovereenkomst.

Kortom:

Vaak worden met betrekking tot het gebruik en inname van de leaseauto en telefoon wel afspraken in de arbeidsovereenkomst neergelegd, maar bedenk dat er andere omstandigheden een rol kunnen spelen dan bijvoorbeeld ziekte.
Daarnaast kunnen arbeidsvoorwaarden ook ontstaan ten aanzien van bijvoorbeeld werktijden en standplaats.

Het is belangrijk om in de arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding op te nemen, zodat bij gewijzigde omstandigheden de(ze) arbeidsvoorwaarden eenvoudiger eenzijdig kunnen worden veranderd. Denk daarbij ook aan het treffen van een overgangsregeling, dat maakt al eerder dat werknemer met de wijziging instemt of zal moeten instemmen. Dat geldt in voorkomende gevallen ook over de instemming van de Ondernemingsraad (artikel 27 WOR).

 

Meer weten? Neem contact op met mr. Gijs van den Assum: 033 – 4321 957 of ga@assumdelft.nl

Geef een antwoord

Bericht
Naam
E-mail