Aansprakelijkheid werkgever voor (letsel)schade tijdens bedrijfsuitje

Geplaatst op 08/10/2018 door in Arbeidsrecht, Sector Bouw, Sector Handel & Retail, Sector Particulier, Sector Zorg | Geen reacties.

De aansprakelijkheid werkgever voor (letsel)schade tijdens bedrijfsuitje wordt juridisch gebaseerd op artikel 7:658 BW. Daarin is bepaald dat werkgever ten opzichte van werknemer aansprakelijk is voor schade die werknemer lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden.

Om te beginnen is het goed te weten dat dit anders is wanneer;

  • werkgever aantoont dat hij genoeg veiligheidsmaatregelen heeft genomen danwel
  • dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

De wet spreekt van schade “in de uitoefening van zijn werkzaamheden”.

De vraag is dan of deze aansprakelijkheidsbepaling ook geldt wanneer de werknemer schade lijdt door een ongeval op een door de werkgever georganiseerde sportieve activiteit of dagje uit (dus niet letterlijk tijdens het werk).

Voor het antwoord op deze vraag is van belang of de werknemer zich (terecht) op grond van de arbeidsovereenkomst verplicht heeft gevoeld deel te nemen aan die activiteiten.

Wanneer werkgever zeggenschap heeft over de activiteit en deze in verband staat met de werkzaamheden zal dat al snel het geval zijn.

Anderzijds is de werkgever niet aansprakelijk voor een ongeval tijdens een facultatieve, geheel vrijwillige bedrijfssportdag (Hof Den Bosch, JAR 2004/187).

 

De discussie speelt in een grijs gebied.

Werkgever kan ook uit hoofde van een andere wetsbepaling (artikel 7:611 BW) aansprakelijk zijn. Namelijk het zich (in dat geval dan) niet gedragen als goed werkgever.

Hoge Raad heeft bepaald dat een werkgever, die voor zijn personeel een activiteit organiseert (of laat organiseren) waaraan een bijzonder risico op schade voor de deelnemende werknemers verbonden is, uit hoofde van de eisen van goed werkgeverschap gehouden is ter voorkoming van de schade redelijkerwijs van hem te verlangen zorg te betrachten.

In dit specifieke geval had werkgeefster, die eenmaal per kwartaal een ontspanningsactiviteit organiseert, een workshop “Dansen op rollerskates” georganiseerd. De les vond plaats in de kantoorhal op een marmeren vloer. Gevolg voor een deelnemer: letselschade.

Toch wordt aangenomen dat de werkgever niet aansprakelijk was. Dit vooral vanwege het feit dat de schade is opgelopen buiten de uitoefening van de werkzaamheden.

Een andere vraag is wanneer werknemers in een volstrekte privésituatie schade oplopen. Tot hoever reikt het begrip “in de uitoefening van de werkzaamheden”. Algemeen wordt aangenomen dat de werkgever niet hoeft zorg te dragen voor de veiligheid van de werknemers in de privésituatie.

Werkgever moet zich verre houden van het geven van instructies met betrekking tot activiteiten die enig (verwijderd) verband met het werk hebben.

 

Samenvattend:

Werkgever is niet aansprakelijk wanneer sprake is van evenementen waarvan deelname door de werkgever niet verplicht is gesteld en die geen verband houden met de uitoefening van  werkzaamheden (7:658 BW en 7:611 BW).

Organiseert werkgever toch een “verplichte” activiteit, doet zij er goed aan strikte voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen te treffen.

 

Voor meer informatie of casus hierover:

AssumDelft advocaten NV

Mr. Gijs van den Assum

ga@assumdelft.nl

033 4321957

Geef een antwoord

Bericht
Naam
E-mail